• Voortgezet onderwijs

Remedial teaching

Kleurrijk biedt remedial teaching voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Deze individuele begeleiding richt zich op uiteenlopende leerproblemen. Als dyslexiespecialist begeleid ik veel leerlingen met dyslexie of waarbij het vermoeden van dyslexie aanwezig is. Middels een didactisch onderzoek wordt duidelijk op welke deelgebieden de achterstand is. Tijdens de sessies wordt hier instructie op gegeven en mee geoefend. De lesstof van school komt ook aan bod in de sessies waardoor dit goed op de begeleiding aansluit. Het is ook mogelijk om pre-teaching toe te passen, hierbij krijgt de leerling instructies over de lesstof die nog gaat komen op school.

De werkwijze van Kleurrijk

De werkwijze bestaat uit de onderstaande stappen.

Intakegesprek

Nadat uw kind is aangemeld, vindt het intakegesprek plaats. Het gesprek heeft als doel om de hulpvraag en het probleem goed in kaart te brengen. Het is fijn als u zoveel mogelijk relevante gegevens meeneemt. Gedacht kan worden aan toetsgegevens van school, het rapport en eventuele onderzoeksverslagen. Tevens zal in dit gesprek de werkwijze worden toegelicht.

Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Onderzoek

Om een goed handelingsplan te maken zullen er (aanvullende) toetsen worden afgenomen. Bovendien worden er gesprekken gevoerd met uw kind over de hulpvraag. Op deze manier wordt duidelijk welke aanpak en werkwijze het beste past bij uw kind.

Opstellen handelingsplan

Aan de hand van de gegevens van het onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld voor een bepaalde periode. In het handelingsplan staan de doelen en de werkwijze beschreven en deze is inzichtelijk voor ouder(s).

Begeleiding

Een goede begeleiding start met de afstemming met de ouder(s) en eventueel met school. Tijdens de begeleiding wordt gewerkt aan de doelen die staan beschreven in het handelingsplan. Er wordt ingespeeld op de sterke kanten van uw kind en de begeleiding wordt zo afwisselend mogelijk gegeven. Het is belangrijk dat uw kind succeservaringen opdoet zodat het zelfvertrouwen kan groeien.

Toetsing en evaluatie

Na de behandelingsperiode vindt de evaluatie plaats. Dit wordt gedaan aan de hand van opnieuw afgenomen toetsen en observaties. Tijdens het evaluatiegesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode besproken. Tevens worden afspraken gemaakt over verdere begeleiding of de afsluiting van de periode.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het voortgezet onderwijs wordt bij Kleurrijk individueel gegeven. Leerlingen worden geholpen bij het maken van planningen voor hun toetsen, er wordt aandacht gegeven aan de inhoud en het ‘leren-leren’ komt aan bod.

De begeleiding start met het intakegesprek waarin duidelijk wordt wat de hulpvraag is. Ook wordt er besproken of er bepaalde vakken zijn die extra aandacht nodig hebben.

Tijdens de huiswerkbegeleiding werken de remedial teacher en de leerling samen. Hierdoor kan er direct worden ingesprongen op de moeilijkheden die de leerling tegenkomt.

De huiswerkbegeleiding is geschikt voor leerlingen die moeite hebben met plannen, behoefte hebben aan structuur of de motivatie missen om hun huiswerk te maken. Huiswerkbegeleiding is ook zinvol voor leerlingen met dyslexie, hierbij kan de begeleiding zich richten op Nederlands.

© Copyright 2019 - Kleurrijk | Praktijk voor remedial teaching te Gorinchem