• Basisonderwijs

    Cito training Gorinchem

Remedial teaching

Bij sommige kinderen gaat het leren minder gemakkelijk dan verwacht en loopt de achterstand steeds verder op. Remedial teaching biedt hulp bij het leerprobleem, deze begeleiding is volledig toegespitst op de leerling. De afstemming met de ouder(s) en school is hierin essentieel.

De werkwijze van Kleurrijk

De werkwijze bestaat uit de onderstaande stappen.

Intakegesprek

Nadat uw kind is aangemeld, vindt het intakegesprek plaats. Het gesprek heeft als doel om de hulpvraag en het probleem goed in kaart te brengen. Het is fijn als u zoveel mogelijk relevante gegevens meeneemt. Gedacht kan worden aan toetsgegevens van school, het rapport en eventuele onderzoeksverslagen. Tevens zal in dit gesprek de werkwijze worden toegelicht.

Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Onderzoek

Om een goed handelingsplan te maken zullen er (aanvullende) toetsen worden afgenomen. Bovendien worden er gesprekjes gevoerd met uw kind over de hulpvraag. Op deze manier wordt duidelijk welke aanpak en werkwijze het beste past bij uw kind.

Opstellen handelingsplan

Aan de hand van de gegevens van het onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld voor een bepaalde periode. In het handelingsplan staan de doelen en de werkwijze beschreven en deze is inzichtelijk voor ouder(s).

Begeleiding

Een goede begeleiding start met de afstemming met de ouder(s). In overleg met u zal ook de afstemming met school plaatsvinden over de begeleiding en werkwijze. Tijdens de begeleiding wordt gewerkt aan de doelen die staan beschreven in het handelingsplan. Er wordt ingespeeld op de sterke kanten van uw kind en de begeleiding wordt zo afwisselend mogelijk gegeven. Het is belangrijk dat uw kind succeservaringen opdoet zodat het zelfvertrouwen kan groeien.

Toetsing en evaluatie

Na de behandelingsperiode vindt de evaluatie plaats. Dit wordt gedaan aan de hand van opnieuw afgenomen toetsen en observaties. Tijdens het evaluatiegesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode besproken. Tevens worden afspraken gemaakt over verdere begeleiding of de afsluiting van de periode.

Cito training

Aan het einde van groep 7 krijgen de kinderen op de basisschool een voorlopig advies en halverwege groep 8 het definitieve advies voor het middelbare onderwijs. De leerkrachten geven een advies op basis van het Cito leerlingvolgsysteem en hun eigen observaties. De juf of meester kent uw kind en kan een goede inschatting maken van wat uw kind kan. De werkhouding, methode-gebonden toetsen en Cito-toetsen spelen een grote rol in het advies dat uw kind krijgt. Door middel van extra instructie, oefentijd en door het trainen van de aanpak kunnen leerlingen goed voorbereid de Cito-toets maken. Er is aandacht voor de onderdelen die op de toets aan bod komen en het zelfvertrouwen wordt vergroot door vaardigheden te herhalen en de kinderen succeservaringen op te laten doen.

Zorgarrangement

Leerlingen die vastlopen op school kunnen in aanmerking komen voor een zorgarrangement, welke door de school is aangevraagd. Kleurrijk biedt hulp door invulling te geven aan dit zorgarrangement door de leerling op school te begeleiden. Samen met de school en de ouder(s) gaan we op zoek naar de best passende begeleiding waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat.

© Copyright 2019 - Kleurrijk | Praktijk voor remedial teaching te Gorinchem